Bàner superior

Títol

locals i espais disponibles

Cognoms i nom *
Telèfon *
Identificació: *
Correu electrònic *
Referència número
Comentaris
* Dades obligatòries

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les seves dades de caràcter personal passaran a formar part d'un fitxer el titular del qual i responsable és Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant BSM).
Consent l’ús de les seves dades amb la finalitat d’inscripció i informació relacionada amb l’activitat o servei pel qual les està facilitant.
També consent l’enviament d’informació comercial d’altres promocions o serveis de BSM i Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A.U.

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, mitjançant sol•licitud per escrit amb la referència "Tutela Drets LOPD" i dirigida a Barcelona de Serveis Municipals, Gran Via Carles III, 85 bis, 08028, Barcelona.
Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. BSM ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives definides en el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la L.O.P.D 15/1999.Imatge CAPTCHA per prevenir l'ús abusiu Si no pot llegir tota les lletres, faci clic aquí.